Sökning: "Tess Hellman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tess Hellman.

  1. 1. Hot och våld - En del av jobbet? : En kvalitativ studie om socialtjänstens säkerhetsarbete med hot och våld.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Caroline Ivarsson; Tess Hellman; [2019]
    Nyckelord :Social service; threats and violence; work environment; routines; security work; Säkerhetsarbete; hot och våld; rutiner; socialtjänst;

    Sammanfattning : Titel: ”Hot och våld - en del av jobbet?” - En kvalitativ studie om socialtjänstens säkerhetsarbete med hot och våld. Författare: Tess Hellman och Caroline Ivarsson Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval av socialkontor arbetar med säkerhetsfrågor avseende hot och våld. LÄS MER