Sökning: "Tetyana Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tetyana Larsson.

  1. 1. Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommun

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Raushania Amerzyanova; Tetyana Larsson; [2010]
    Nyckelord :Karlskrona kommun; Nationell IT- strategi; IT-implementering; e-tjänster; Struktureringsteori;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tjänstemännens syn på deras organisations möjligheter att tillhandahålla offentliga e-tjänster samt deras uppfattning om arbetsinnehåll har förändrats i samband med implementering av e-tjänster. Fokus riktas mot tjänstemän vid Karlskrona kommun. LÄS MER