Sökning: "Textanalys pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden Textanalys pedagogik.

 1. 1. ”Som en lärare… fast i boken” En kvalitativ studie om introduktionsrutor i grundläggande matematikböcker för årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Nordin Skoglund; Terese Fahlgren Wallskog; [2020-01-15]
  Nyckelord :Introduktionsrutor; Missuppfattningar; Bråkräkning; Matematik; Läroböcker; Kvalitativ textanalys; Fokusgrupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur grundläggande läroböcker i matematik för högstadiet kan undvika att eleven får missuppfattningar eller till och med kan korrigera sina eventuella tidigare missuppfattningar inom bråkräkning. Syftet var också att få en uppfattning om hur eleverna använder introduktionsrutorna och vad eleverna lär sig av innehållet. LÄS MER

 2. 2. Vad säger läromedlet – egentligen? En studie i det som ligger under ytan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Olsson; [2020]
  Nyckelord :konstruktivistisk språksyn; kritisk textanalys; läromedelsanalys; maktrelationer; normer; normkritik; normkritisk pedagogik; svenska;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kritisk textanalys av ett urval texter som hämtats från två läromedel avsedda för gymnasiekursen Svenska 1. Analysen baseras på den textanalysmodell som presenteras i Hellspong och Ledin (1997), och de resultat den genererar tolkas med utgångspunkt i normkritisk teori. LÄS MER

 3. 3. Går det framåt? : En multimodal textanalys av läromedelsserien Språkis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Lehrberg; Hanna Sköld; [2020]
  Nyckelord :Kontextuell progression; multimodalitet; multimodal textanalys; nyanländ; svenska som andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få inblick i om det sker en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis, vilken riktar sig till nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk. Målet med studien är att få större kännedom om den multimodala stöttning som eleverna har att tillgå i dessa läromedel. LÄS MER

 4. 4. De mångfacetterade begreppen: lek, lärande och utveckling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellinor Ejserholm; [2020]
  Nyckelord :lek; lärande; ämnesdidaktik; utveckling; pedagoger; förhållningssätt; styrdokument;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som belyser relationen mellan begreppen lek, lärande och utveckling. Begreppen lek, lärande och utveckling är komplexa både i sig själva och i relationen till varandra. LÄS MER

 5. 5. Läromedelsanalys i svenska som andraspråk : Med fokus på förekomst, framställning och jämställdhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; [2020]
  Nyckelord :genus; kön; framställning; förekomst; feminint; maskulint; jämställdhet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Inledning I skolan spenderar elever en stor mängd lektionstid med att arbeta med olika läroböcker. Det är just därför läroböcker behöver analyseras, för att ta reda på vad för värderingar och könsnormer som de förmedlar till svenska elever. LÄS MER