Sökning: "Textanalytisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Textanalytisk metod.

 1. 1. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 2. 2. ”Det är våra olikheter som gör oss unika” : En studie om hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marijana Matos; [2021]
  Nyckelord :bilderböcker; genus; könsstereotyper; kvalitativ textanalys; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie är att undersöka hur pojkar/män och flickor/kvinnor framställs i bilderböcker under 1900-talet och 2000-talet, samt hur de utvalda bilderböckerna inom förskolan kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Agneta Edwards (2008) och Lena Kåreland (2001) hävdar att bilderböcker återspeglar samhällets syn på vad som betraktas som pojkigt och flickigt. LÄS MER

 3. 3. Det är rätt att göra uppror! Textanalys av den anakroniska rörelsen Vänskapsföreningen Sverige – Det Nya Peru

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att belysa den anakroniska rörelsen Vänskapsföreningen Sverige – DetNya Peru för att ge en vidare inblick i en maoistisk rörelse på 2000-talet då tidigare forskninghar fokuserat på 1960-, 1970-talet då maoismen var som störst. Rörelsens nättidningInformationsbulletinen samt informationsblad har varit källmaterialet som har analyseratsmed hjälp av en textanalytisk metod. LÄS MER

 4. 4. Digitalitet i förskolan : En textanalytisk studie om digitaliet i Skolverkets texter om förskoleverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Casper Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalitet; Digital Natives; Digitala verktyg; Konstruktion; Lpfö18; Skolverket.;

  Sammanfattning : Diskussionen kring implementeringen av digitala verktyg i förskolan har blivit mer aktivsedan läroplanen reviderades 2018, då blev det ett krav att digitala verktyg skall vara en del avundervisningen i förskolan. Denna studie handlar om att analysera vad Skolverket har skrivitom hur undervisningen ska gå till i relation till digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan medel och mål : En analys av läroböckers innehåll angående ekonomi och deras förhållande till ämnesplanens skrivningar för den gymnasiala kursen samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :Ekonomi; läromedel; läroböcker; ämnesplan; gymnasiet; samhällskunskap 1b;

  Sammanfattning : En förutsättning för ett aktivt och kritiskt medborgarskap i dagens informationssamhälle är att besitta ekonomisk kunskap. Samhällskunskapslärare påstår sig sakna nödvändiga kunskaper inom ekonomi, vilket medför att de i vissa fall undviker området. LÄS MER