Sökning: "Textanalytisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Textanalytisk metod.

 1. 1. Strukturell diskriminering i svenska högskolor och universitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hana Faidi; Chamiram Isaac; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate if structural discrimination exists in Swedish universities and if this is connected to lack of a representative bureaucracy. To achieve this goal, we have analysed students appeals to see if examiners in their role as bureaucrats approve or reject them. Our focus was on gender and ethnic differences. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en stad. Stadsutvecklingens politik, idé och praktik mellan tillväxt och omfördelning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amalia Johnsén; [2019-06-13]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Strategisk planering; Kommunal planering; Policy; Tillväxt; Omfördelning; Älvstaden;

  Sammanfattning : Syfte:Tidigare forskning har beskrivit att stadsutveckling präglas av två olika, och ibland motstridiga idéer. Å ena sidan präglas den av idéer om en politik för ekonomisk tillväxt i global konkurrens och å andra sidan av idéer om en politik för social omfördelning av makt och resurser. LÄS MER

 3. 3. “Den största boven och förgriparen i det här är TV4-ledningen” - En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Luhnevåg; Sofie Paulsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :Kriskommunikation; kriskommunikationsstrategi; TV4;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka strategier TV4 använt sig av i sin kriskommunikation i samband med att en medarbetare anklagats för sexuella trakasserier.Teori: Situational Crisis Communication Theory, Retorisk ArenaMetod: Textanalytisk metodMaterial: 13 texter publicerade mellan den 13 oktober 2017 och 23 november 2017 undersöks. LÄS MER

 4. 4. Styrning i ett förvaltningspolitiskt skiftande landskap, åt vilket håll är vi på väg? : En studie av regeringens styrning av Polisen 2012-2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningspolitik; förvaltningsstyrning; New Public Management; Mål- och resultatstyrning; Governance; Regleringsbrev; Polisen; Polismyndigheten; Tillitsbaserade styrformer;

  Sammanfattning : Regeringens styrning av sin förvaltning är en fråga som över tid varit i fokus för den förvaltningspolitiska forskningen. Uppsatsen har för avsikt att närmare undersöka en eventuell variation i regeringens styrning av Polisen under 2012-2018 genom att studera politiska dokument; förordning med instruktion, regleringsbrev och tillkommande regeringsbeslut. LÄS MER

 5. 5. Heteronormativa läromedel? : En textanalys av två läroböcker som riktar sig mot kursen Svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Melina Nero; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; läroböcker; heteronorm; textanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna undersökning är att se hur mycket heteronormativa inslag som förekommer i två valda läroböcker som riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk, årskurs 1 på gymnasiet. Syftet med studien är att visa hur stort utrymme olikkönade relationer får i jämförelse med samkönade relationer. LÄS MER