Sökning: "Textbaserade matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Textbaserade matematikuppgifter.

 1. 1. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers möte med textbaserade matematikuppgifter : En studie om hur lärare och studiehandledare för åk 1-3 undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter, samt deras syn på elevernas utmaningar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Bahar Ahmadi; [2019]
  Nyckelord :nyanlända elever; textbaserade matematikuppgifter; sociokulturella perspektiv; tvåspråkig undervisning;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to investigate how teachers and study supervisors for year 1-3 teach newly arrived students’ in mathematical word problems and their views on the students’ challenges. The method used for this study is qualitative semi-structures interviews aimed at teachers and study supervisors. LÄS MER

 3. 3. Elever i lässvårigheter : "En empirisk studie om hur yngre elever arbetar med textbaserade matematikuppgifter"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cecilia Ngo; Filip Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :Matematik; matematiksvårigheter; lässvårigheter; textuppgifter; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utveckla kunskap om samband mellan yngre elevers läsförmåga och deras arbete med textbaserade matematikuppgifter. Arbetet är baserat på en empirisk studie med inriktning på årskurs 2 och 3. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys gällande textbaserade uppgifter i matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Filip Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Variationsteorin; kritiska aspekter; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utveckla en kunskap om vilket innehåll olika läromedel kan ha gällande textbaserade uppgifter i ämnet matematik. Arbetet är baserat på en läromedelanalys på två olika läromedel i årskurs tre som har analyserats och granskats. LÄS MER

 5. 5. Läsning och resonemang vid elevers arbete med textfrågor i matematiken : Betydelsen av lässtöd för elevers resonemangsförmåga under arbetet med textfrågor i matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Björnson; [2016]
  Nyckelord :Lässtöd; lässtrategier; textuppgifter; problemlösning; imitativa matematiska resonemang; kreativa matematiska resonemang.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om stöd vid läsningen av textbaserade matematikuppgifter har betydelse för elevers resonemang när de sedan löser uppgiften. Studien riktar sig mot elever i årskurs 4-6. De typer av resonemang som undersöks är imitativa och kreativa matematiska resonemang. LÄS MER