Sökning: "Textilslöjdlärare"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Textilslöjdlärare.

 1. 1. Textilslöjd och IKT : några textilslöjdlärares åsikter om den digitala teknikens möjligheter och svårigheter i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Mari Hansson; [2014]
  Nyckelord :digitala läromedel; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om digitala verktygs och läromedels möjligheter och svårigheter i textilslöjdens undervisning. Studien behandlar vad några textilslöjdlärare i en mindre kommun i Sverige anser är för- och nackdelar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i textilslöjden. LÄS MER

 2. 2. Lärares förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Umeå universitet/Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH)Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Eva Eriksson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med uppsatsen har varit att skapa tydlighet om hur textilslöjdlärare i grundskolan förhåller sig till idéskapande i det inledande arbetet i textilslöjd. Syftet är också att synliggöra frågor kring förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd för att jag som lärare ska få verktyg som gör att jag kan erbjuda goda förutsättningar för lärande. LÄS MER

 3. 3. Slöjdlärares attityder till läromedel i slöjd

  C-uppsats,

  Författare :Marika Walegren; [2011]
  Nyckelord :Läromedel; slöjd; slöjdlärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka attityder slöjdlärare har till läromedel i slöjd. Min huvudfrågaär – Hur och varför använder lärare sig av läromedel i slöjd? Min metod har varit strukturerad intervju utförd viatelefon med tio slöjdlärare. LÄS MER

 4. 4. Slöjden och lärarrollen : en kvalitativ studie om slöjdlärarens syn på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Ida Martikkala; [2011]
  Nyckelord :ledarroll; yrkesidentitet; textilslöjdlärare; textilslöjdsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka textilslöjdlärarens synsätt på sitt arbete med särskilt fokus på ledarrollen och hur den påverkas av eleverna i klassrummet. Jag har använt mig av en kvalitativ metodansats. LÄS MER

 5. 5. Kunskaperna i textilslöjd är bra att ha för då slipper man lära sig då man blir äldre! : en studie om hur elever värdesätter sina kunskaper och betyg i textilslöjd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Sofia Fallgren; [2009]
  Nyckelord :bedömning; slöjdprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna semi-kvalitativa undersökning var att undersöka hur elever i år 9 värdesätter sina kunskaper och betyg i textilslöjd. Undersökningen gjordes på tre skolor på olika orter i samma kommun i Mellansverige. Jag intervjuade tre elever på varje skola samt deras textilslöjdslärare. Sammanlagt blev det tolv intervjuer. LÄS MER