Sökning: "Texttyp"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Texttyp.

 1. 1. Stilistiska normer i översatt sakprosa : En kvalitativ undersökning med fokus på preferensmönster hos en målgrupp med italienska som förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Karin Paparella; [2020]
  Nyckelord :Translation; norm; form of address; idiomatic expression; syntax; Nida; formal equivalence; dynamic equivalence; Toury; coupled pairs; DTS; semi-structured interview; non-fiction.; Översättning; norm; tilltal; idiomatiskt uttryck; meningsbyggnad; Nida; formell ekvivalens; dynamisk ekvivalens; Toury; coupled-pairs; DTS; semistrukturerad intervju; sakprosa;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks uppfattningen av översatta texter hos en grupp med italienska som förstaspråk i syfte att redovisa om ett preferensmönster finns gällande tilltal, idiomatiska uttryck, meningsbyggnad och meningslängd. Texter som är undersökningens material i denna studie översätts enligt Nidas principer om formell och dynamisk ekvivalens och definieras enligt Tourys teorier. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnader i läsförståelse : En analys av resultatskillnader mellan flickor och pojkar i läsförståelse fördelat på läsprocesser, uppgiftsformat och texttyp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andrea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; gender differences; boys; girls; secondary school; task format; reading aspects; text type; läsförståelse; resultatskillnader; pojkar; flickor; kön; högstadiet; årskurs 7; uppgiftsformat; läsprocess; texttyp;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få kunskaper om skillnader i läsförståelse som existerar mellan pojkar och flickor. Detta görs genom analys av resultat från ett läsförståelseprov. LÄS MER

 3. 3. "Detta recept kan du smaksätta efter tycke" : En interpersonell analys av inledningen till recept på svenska matbloggar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nora Krögerström; [2019]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik; språkhandlingar; modalitet; matbloggar; recept; receptinledningar;

  Sammanfattning : I denna uppsats används den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka inledningar till recept på svenska matbloggar. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur denna texttyp är uppbyggd samt hur talarroller konstrueras i texterna. LÄS MER

 4. 4. "Många synder på nacken" : Elevers bruk av kollokationer och idiom i nationella provets skriftliga del i svenska och svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ida Johagen; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kollokation; idiom; konstruktion; nationella prov;

  Sammanfattning : Kollokationer och idiom är konventionaliserade fraser som andraspråkstalare har större svårighet att förstå och producera än förstaspråkstalare. Studien undersöker bruket av kollokationer och idiom i skriftlig produktion hos elever som läser svenska som andraspråk och elever som läser svenska. LÄS MER

 5. 5. Fritidsengelskan i ett Affinitetsutrymme -En text- och genreanalys av minecraftforums.net

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Extramural English; gaming; Minecraft; affinity space; semiotic domain; literacy; genre text type; Fritidsengelska; spel; Minecraft; affinitetsutrymme; semiotisk domän; litteracitet; genre texttyp;

  Sammanfattning : In an age of rapid digital development, Skolverket (2018) asks for increased teacher competence in information and communication technology (ICT), both competence in classroom digitalization and pupil’s out-of-school activities involving ICT. One of many areas in which ICT has an effect on the relationship between school and the pupils’ out-of-school activities is in the English subject. LÄS MER