Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 1. Att vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Nilsson; Theresé Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Caring; experience; intimate partner violence; nurse; women; Erfarenhet; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld är ett globalt folkhälsoproblem. All form av våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och att stoppa våldet är av stor vikt. Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen har formulerat mål för att eliminera våld mot kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 3. 3. Att navigera genom ovisshet : En litteraturstudie om betydelsen av information för kvinnor som genomgår cancerbehandling och riskerar att drabbas av nedsatt reproduktionsförmåga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Therese Nilsson; Lovisa Vendel Christofferson; [2021]
  Nyckelord :Decision-making; information; fertility; person-centered care; cancer treatment; women s experiences.; Beslutsfattande; information; fertilitet; personcentrerad vård; cancerbehandling; kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera olika cancerbehandlingar som används idag kan leda till nedsatt reproduktionsförmåga hos både kvinnor och män. För biologiska män finns i det initiala sjukdomsskedet en tydlig rutin implementerad kring fertilitetsbevarande åtgärder. LÄS MER

 4. 4. Battery Storage for Grid Application : A case study of implementing a Lithium-ion storage system for power peak shaving and energy arbitrage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Eszter Abran; Elin Andersson; Therese Nilsson Rova; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Large scale Lithium-ion battery energy storage systems (BESS) for stationary power grid application is a developing field among energy storage technologies. Predictions indicate an increased use of the technology which offers a solution to the challenges that the increasing share of intermittent energy sources causes on the power grid. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan SvA-lärare och klasslärare : en kvalitativ studie av lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elina Heiman; Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Communities of Practice; klasslärare; samarbete; språkutveckling SvA-lärare; svenska som andraspråk; SvA-elever;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap genom att undersöka ett antal lärares uppfattningar beträffande samarbetet mellan SvA-lärare och klasslärare. Studien syftar även till att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som de tycker sig se i det samarbetet. LÄS MER