Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 1. Ledarens agerande under en kris : En kvalitativ studie om krishantering och krisledarskap under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Natalie Eklund; Therese Nilsson; [2020]
  Nyckelord :crisis management; emergency planning; leadership; crisis leadership; covid-19.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain greater understanding of crisis management by examining the ongoing situation with covid-19 and se how leaders are working to manage the crisis situation. We also want to describe what leaders focus on in a crisis. Method: The study is based on qualitative research with an inductive research approach. LÄS MER

 2. 2. De klarar sig själva.. - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete med högpresterande elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therése Åkesson; Jennifer Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bred vägledning; Högpresterande elever; Resursfördelning; Social bakgrund; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om att högpresterande elever klarar sig själva i skolan då de uppnår målen utan svårigheter och detta kan, lite paradoxalt, leda till att högpresterande elever inte får det stöd och den vägledning som de är i behov av. Detta förhållande har väckt vår nyfikenhet gällande hur vägledarna ser på detta dilemma. LÄS MER

 3. 3. Egendomsskyddet vid tvingande marköverföring : Studie kring tillämpning av proportionalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Therese Backlund; Mattias Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Compulsory land transfer; Conduct; property protection; proportionality; Tvingande marköverföring; handläggning; egendomsskyddet; proportionalitetsprin-cipe;

  Sammanfattning : Att genomföra tvingande marköverföring är något som inte tillämpas oftare än marköverföringar som har en överenskommelse mellan parterna. Trots det händer det att parterna inte kommer överens och att förrättningslantmätaren blir tvungen att genomföra handläggningen på ett sätt som resulterar i en tvingande marköverföring. LÄS MER

 4. 4. Att befinna sig i samma rum som döden : En litteraturstudie om sjuksköterskans coping-strategier i dödens väntrum vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Nilsson; Therése Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Coping; Coping-strategies; Death; Dying; End of life; Experience; Nurses Palliative care;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Döden är ett tabubelagt ämne för många. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att kunna bemöta döende patienter och ge god vård i livets slut. Dock saknas det rekommendationer för vilka slags coping-strategier sjuksköterskan själv kan använda för att kunna hantera den krävande situationen. LÄS MER

 5. 5. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER