Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 1. Pedagogers perspektiv på tecken som alternativ och kompletterande kommunikation : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Nilsson; Annica Sjölin; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; takk; språk och kommunikation; mediering; multimodalitet; redskap och verktyg ;

  Sammanfattning : Inledning Denna studie handlar om användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) kopplat till kommunikation. I förskolans verksamhet finns det barn med olika behov när det kommer till att kommunicera. LÄS MER

 2. 2. Ledarens agerande under en kris : En kvalitativ studie om krishantering och krisledarskap under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Natalie Eklund; Therese Nilsson; [2020]
  Nyckelord :crisis management; emergency planning; leadership; crisis leadership; covid-19.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain greater understanding of crisis management by examining the ongoing situation with covid-19 and se how leaders are working to manage the crisis situation. We also want to describe what leaders focus on in a crisis. Method: The study is based on qualitative research with an inductive research approach. LÄS MER

 3. 3. De klarar sig själva.. - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete med högpresterande elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therése Åkesson; Jennifer Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bred vägledning; Högpresterande elever; Resursfördelning; Social bakgrund; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om att högpresterande elever klarar sig själva i skolan då de uppnår målen utan svårigheter och detta kan, lite paradoxalt, leda till att högpresterande elever inte får det stöd och den vägledning som de är i behov av. Detta förhållande har väckt vår nyfikenhet gällande hur vägledarna ser på detta dilemma. LÄS MER

 4. 4. Egendomsskyddet vid tvingande marköverföring : Studie kring tillämpning av proportionalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Therese Backlund; Mattias Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Compulsory land transfer; Conduct; property protection; proportionality; Tvingande marköverföring; handläggning; egendomsskyddet; proportionalitetsprin-cipe;

  Sammanfattning : Att genomföra tvingande marköverföring är något som inte tillämpas oftare än marköverföringar som har en överenskommelse mellan parterna. Trots det händer det att parterna inte kommer överens och att förrättningslantmätaren blir tvungen att genomföra handläggningen på ett sätt som resulterar i en tvingande marköverföring. LÄS MER

 5. 5. Att befinna sig i samma rum som döden : En litteraturstudie om sjuksköterskans coping-strategier i dödens väntrum vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Nilsson; Therése Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Coping; Coping-strategies; Death; Dying; End of life; Experience; Nurses Palliative care;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Döden är ett tabubelagt ämne för många. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att kunna bemöta döende patienter och ge god vård i livets slut. Dock saknas det rekommendationer för vilka slags coping-strategier sjuksköterskan själv kan använda för att kunna hantera den krävande situationen. LÄS MER