Sökning: "Thérèse Novik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thérèse Novik.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av administrativt arbete inom omvårdnad : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Christian Holm; Thérèse Novik; [2021]
    Nyckelord :Administrative work; documentation; experiences; nursing care; nurses; work environment; arbetsmiljö; dokumentation; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor spenderar mycket av sin arbetstid med dokumentation och samordning med andra vårdinstanser. Omfattande information om komplexa resurskrävande patienter är en nyckelfaktor för ett säkert överlämnande mellan avdelningar och sjuksköterskor. Dokumentationsarbetet sker nästan uteslutande i IT-baserade miljöer. LÄS MER