Sökning: "Thérése Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Thérése Karlsson.

 1. 1. Att vårda med omsorg: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom psykiatrisk heldygnsvård : En Integrativ litteraturundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Karlsson; Zaccarina Dittlau Feldskou; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det framkommer svårigheter inom den psykiatriska heldygnsvården med patientens komplexa psykiatriska behov, etablerandet av vårdrelationen, underbemanning, ökad administrativt arbete och den vårdande miljön. Frågan ställs om heldygnsvården enbart är en förvaringsplats. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda personer mellan 18–65 år i den palliativa vården : en deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Karlsson; Amanda Reinikainen; [2023]
  Nyckelord :EoL Care; Midlife; Nurses experiences; Palliative care; Terminal care.; Medelåldern; Palliativ vård; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje människa kommer att dö och många kommer att vårdas i den palliativa vården. Då författarna uppmärksammat en kunskapslucka av sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter inom ålderskategorin 18–65 år, är det något de vill uppmärksamma med denna litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas upplevelser av att leva med cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Glad; Emelie Karlsson; [2023]
  Nyckelord :unga vuxna; cancer; upplevelser; sjuksköterska; litteraturstudie; hälsa; lidande;

  Sammanfattning : Unga vuxna befinner sig i ett händelserikt stadie i livet. De utvecklas som människor eftersom de formar en identitet, planerar sin framtid och befinner sig mitt i utbildning och karriär. Att drabbas av cancer, som kan vara en dödlig sjukdom, har en inverkan på livet. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet under tvång : Hur beskriver lärare inom SiS skolverksamhet sitt arbete för att främja flickors delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jolina Gustafsson; Therese Liljequist; Henrietta Mörk; [2023]
  Nyckelord :Girl; SAMS; SiS; SiSam; Participation; The System perspective; The participation model and Three cultures of participation; Delaktighet; Delaktighetsmodellen; Flicka; SAMS; SiS; SiSAM; Systemperspektivet; Tre kulturer för delaktighet;

  Sammanfattning : Eleverna inom Statens institutionsstyrelse (SiS) befinner sig i en speciell skolkontext. Det vanligast förekommande är att elever placeras på SiS utifrån lagen om vård av unga (LVU) och placeringen sker genom tvång (Karlsson & Linde, 2021). Individens hela liv ska rymmas inom institutionen: fritid, behandling och skola (Enell et al. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att orosanmäla när barn far eller riskerar att fara illa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Therese Manneklint; Sandra Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Children; experiences; nurses; qualitative study; reporting concerns.; Barn; kvalitativ studie; orosanmäla; sjuksköterskor; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är anmälningspliktiga och har visat sig ha en betydande roll då barn far illa. Trots det väljer sjuksköterskor att inte alltid orosanmäla till socialtjänsten då de misstänker att ett barn far illa. Barnen får till följd av detta inte det stöd och den hjälp som de har rätt till. LÄS MER