Sökning: "The Capital Conservation Buffer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden The Capital Conservation Buffer.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. Basel III Forthcoming - How Swedish banks perceive the impact of the Basel III Accord and its effect on systemic risk

  Master-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Marlene Jordbru; Lina Sjöqvist; [2012]
  Nyckelord :Systemic risk; The Basel III Accord; Swedish bank sector; Perception;

  Sammanfattning : The banking sector plays an important part of the modern society and a collapse of the financial system would have severe consequences for the society. In order to protect the system from a systemic collapse, regulations have been put in place to ensure a more stable financial system. LÄS MER