Sökning: "The Care of Young Persons Act"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden The Care of Young Persons Act.

 1. 1. Lyssnar vi? - Barns rätt att komma till tals i LVU-processen i samband med fysisk och psykisk misshandel i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En central del av barnrättsperspektivet och barnets bästa är barn och ungas rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Denna rättighet är särskilt viktig i samband med vård enligt LVU eftersom det är en av de allra mest ingripande åtgärder som staten genom sociala myndigheter kan vidta. LÄS MER

 2. 2. Att bryta mot samhällets grundläggande normer: En kvalitativ innehållsanalys kring genusnormer i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Wallin; Klara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Care of Young Persons Special Provisions Act LVU ; gender; norms; youths; social work Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU ; genus; normer; ungdomar; socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how gender norms are represented in formal court decisions regarding the taking into compulsory care of young persons according to 3§ LVU (Care of Young Persons Special Provisions Act). The empirical material consisted of 30 court cases, whereof 15 cases concerned girls and 15 concerned boys. LÄS MER

 3. 3. Könen, beteendet och likhet inför lagen – En undersökning om tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur ett likabehandlingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovis Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kön och könsskillnader har kanske aldrig varit så omdebatterade som nu. Det finns dock ett ställe där könet inte ska få spela någon roll. Vid rättstillämpningen i våra domstolar. Där gäller istället principen om allas likhet inför lagen. LÄS MER

 4. 4. De tvångsomhändertagna barnen - De samhälleliga förutsättningarna. : LVU – domar i Västerbottens län 2013 & 2017  

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Pärnänen; [2019]
  Nyckelord :LVU §2; Begränsningar i BBIC; Barnavårdsutredningsprocess; socialtjänsten; förvaltningsrätten; emotioner; makt; etik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om LVU-domar i Västerbottens län för åren 2013 och 2017. De domar som ligger till grund för denna studie är de domar som avser LVU §2 där förvaltningsrätten har bifallit socialnämndens ansökan om beredande av vård. Studien är indelad i två delar; en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER

 5. 5. Ett sexuellt riskbeteende : En kvalitativ analys av hur socialnämnden och förvaltningsrätten framställer flickors sexuella beteende i rekvisitet “ett annat socialt nedbrytande beteende” i LVU-domslut

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Emelie Leijon; [2019]
  Nyckelord :Social work; Gender; Care of Young Persons act Special Provision ; Girls; Sexual script; Sexuality; Sexual behavior; Other social degrading behavior; Thematic analysis.; Socialt arbete; Genus; Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU ; Flickor; Sexuella script; Sexualitet; Sexuellt beteende; Annat socialt nedbrytande beteende; Tematisk analys.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how girls sexual behavior is described in administrative law verdicts in accordance to the Care of Young Persons act, 3 § and the necessary condition ” other social degrading behavior” in 2018. The questions is how the social welfare committee and the administrative law describe girls sexual behavior in the selected verdicts and how they motivate the compulsory institutional care for these girls when they mention their sexual behavior. LÄS MER