Sökning: "The Communicable Diseases Act"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden The Communicable Diseases Act.

 1. 1. Barn och trafikrelaterade luftföroreningar : En översyn av riskfaktorer associerade till astma och pip ljud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Harri Grekelä; [2018]
  Nyckelord :Traffic air pollution; children; asthma; wheeze; risk factors; Trafikrelaterade luftföroreningar; barn; astma; pip ljud; riskfaktorer;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Trafikrelaterade utsläpp är ett globalt problem som orsakar dödlighet och sjuklighet i främst utvecklingsländer och större städer där problemet är störst. Astma är en av sjukdomarna som associeras med trafikrelaterade utsläpp och är globalt sett den vanligaste icke kommunicerbara sjukdomen bland barn, som är en särskild utsatt grupp eftersom de växer och deras organ utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vara MRSA-bärare : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Stina Andersson; Sofie Lindström; [2017]
  Nyckelord :MRSA; Patient; Experience; Adaptation; MRSA; Patient; Upplevelse; Adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kontinuerlig ökning av antibiotikaresistenta bakterier ses i Sverige, men trots detta är situationen fortfarande relativt hanterbar jämfört med andra länder runt om i världen. Resistensutveckling är ett resultat av den mängd antibiotika som används i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. En litteraturöversikt om hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplever vårdande situationer i mötet med personer som lever med HIV

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nellie Boman; Frida Askestad; [2017]
  Nyckelord :HIV; Nurses; Experiences; Perceptions; Nurse students; Patient meetings; HIV; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Upplevelser; Patientmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV upptäcktes i USA 1981. Troligtvis uppkom dock sjukdomen tidigare. HIV är ett virus som lagras i kroppens arvsmassa. I slutet av 2015 uppskattades 36,7 miljoner människor i världen leva med HIV. LÄS MER

 4. 4. Vårdnadshavares straffrättsliga ansvar vid underlåtenhet att vaccinera sina barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Runeson; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; vårdnadshavare; vaccination; underlåtenhet; garantläran; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har pågått en debatt om huruvida vårdnadshavare bör vaccinera sina barn eller ej, och fördelarna med vaccination har ifrågasatts. Enligt gällande rätt saknas straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som underlåter att vaccinera sina barn. LÄS MER

 5. 5. "Du kommer att få problem om du berättar" - En etisk granskning av informationspliktens vara eller inte vara

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Alice Larsson; [2012]
  Nyckelord :HIV; The Communicable Diseases Act; duty to inform; responsibility hiv; smittskyddslagen; informationsplikten; ansvar; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Sweden has one of the most restrictive HIV transmission laws in the world. The Communicable Diseases Act contains the duty to inform, demanding that HIV positive people must inform their partners about their HIV status before sexual intercourse. Sex is also not permitted without a condom. LÄS MER