Sökning: "The Environmental Protection Agency"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden The Environmental Protection Agency.

 1. 1. Avfallshantering inom nyproduktion : Metoder för minskat avfall inom byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mathilda Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Avfall; Nyproduktion; Byggarbetsplats; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Over the years, Sweden have been good at reducing landfilling of waste and increasing recycling, but we have not been as good at reducing the amount of waste. The Swedish Environmental Protection Agency has begun to work towards reducing Sweden's waste amount, where one of the priority areas is the construction sector. LÄS MER

 2. 2. Bitcoin Mining in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Sixten Hager; [2022]
  Nyckelord :ASIC; Bitcoin; Bitcoin mining; proof-of-work; blockchain; district heating; heat recovery; climate change; Sweden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bitcoin mining is an industry which for many years has been criticized for its electricity consumption, which globally today equals roughly that of small countries such as Sweden, and its subsequent contribution to climate change. However, electricity consumption does not by default equals greenhouse gas (GHG) emissions and not many studies have been done on the subject with a focus on Sweden, hence this study aims to provide some clarity to the otherwise opaque space of Bitcoin mining. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot cirkulär masshantering

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Leila Ramadan; Nima Esfandiari; [2022]
  Nyckelord :Schaktmassor; masshantering; Sveriges miljömål; Agenda 2030; cirkulär ekonomi; cirkulär masshantering; återvinning; återanvändning; bergmaterialindustrin;

  Sammanfattning : Inledning: Återanvändningsgraden av schaktmassor är väldig låg i Sverige. Det har lett till ett ökat klimatutsläpp och överutnyttjande av naturresurser. Ökad återanvändning av schaktmassor skulle gynna miljön och ekonomin på många olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenhantering i Salems kommun – klimatanpassning och resiliens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Boel Hofset; Jonas Ljunggren; [2022]
  Nyckelord :Stormwater; Cloudburst; Climate change; Precipitation; Nature-based solutions; Dagvatten; Skyfall; Klimatförändringar; Nederbörd; Naturbaserade lösningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fallstudie av Salems kommuns klimatanpassning rörande dagvattenhantering. En analys av lågpunkter och rinnvägar vid nederbörd har utförts för att identifiera översvämningsrisker. LÄS MER

 5. 5. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER