Sökning: "The Five Ring Model"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden The Five Ring Model.

 1. 1. Verksamhetsspecifika kvalitetsdefinitioner i relation till testfasen : Hur två verksamheters syn på kvalitet påverkar testfasernas utformning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Beata Ring; Helena Holmberg; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; testfas; systemutveckling; affärsmodell;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how companies’ definition and interpretation of the quality term can affect how the software development test phase is structured and organized. The quality definitions are derived through the analysis of data gathered through interviews in combination with Garvin’s (1984) quality definitions and Chesbruough’s (2010) business model definition. LÄS MER

 2. 2. Wardens fem ringar, slagen om Fallujah ur ett luftmaktsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jakob Wadenholt; [2017]
  Nyckelord :Fallujah; luftmakt; fienden som ett system; Warden; fem-rings modellen; irreguljära konflikter;

  Sammanfattning : Air power alone cannot hold ground and secure the population. How then can air power contribute to irregular conflicts? Robert Johnson states in his article Predicting Future War that air power have the potential to determine the outcome of irregular operations. LÄS MER

 3. 3. Mindre nationers användande av luftmakt : En teorikonsumerande fallstudie av sexdagarskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tim Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Luftmakt; John Warden; Shaun Clarke; Sexdagarskriget; The Five Ring Model; den riskgenererande operationskonsten; SPOT-bombing;

  Sammanfattning : On 5 June 1967, the Israeli Air Force launched a surprise attack against the Egyptian Air Force and started what was to be known as the Six Day War. The Six Day War is a good example of when a small nation manages to singlehandedly defeat a superior adversary. LÄS MER

 4. 4. Wardens fem ringar - ett koncept för framtida militära interventioner?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Cornelia Aadland; [2017]
  Nyckelord :Luftmakt; Warden; Bosnien; Libyen; Deliberate Force; Odyssey Dawn; Unified Protector; Nato;

  Sammanfattning : During the last decades airpower has become a useful tool for military interventions. Earlier research argues that air operations during the first Gulf war proved that strategic bombing could be effective due to modern technology and precision guided munitions. LÄS MER

 5. 5. Otrohet bara ett klick bort : en studie om unga bankkunders bytesbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Johnsson; Malin Ring; [2016]
  Nyckelord :willingness; young customers; bank; switching behavior; bytesbenägenhet; unga kunder; bank; bytesbeteende;

  Sammanfattning : Eftersom finansiella tjänster är ett kontinuerligt behov under kunders livstid karaktäriseras banker av långsiktiga relationer. Vid ett bankbyte upplever många kunder bytesbarriärer, men forskning visar att unga kunder inte upplever lika stora hinder. LÄS MER