Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 21 - 25 av 187 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 21. Lights out -Music on, En systematisk litteraturöversikt om musikens inverkan på säker vård inom den intraoperativa vårdkontexten

  Magister-uppsats,

  Författare :Jill Grolander; Emeli Heyne; [2019-06-20]
  Nyckelord :Music; patient safety; communication; intraoperative; operating theatre; operating room;

  Sammanfattning : Background: Music was played in an OR already as early as the beginning of the 20th century. It has since been proven to be a powerful stimulus for the brain and can lead to positive effect of improved concentration, sensory-motor function and heightened feelings. LÄS MER

 2. 22. BARN SOM ANHÖRIGA -EN STUDIE AV HUR ETT UPPDRAG IMPLEMENTERAS INOM PSYKIATRIN I REGION SKÅNE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sanna Johansson; Bülow Tove; [2019]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; personal; implementering; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en förälder drabbas av psykisk ohälsa finns det risk för att även barnet ska drabbas. Det kan leda till problem i nutid i form av exempelvis den dagliga omvårdnaden av barnet eller försämrad funktion i skolan. I ett längre perspektiv kan förälderns ohälsa ha en inverkan på barnets psykiska utveckling och hälsa. LÄS MER

 3. 23. Bending modes analysis in atmospheric flight for heavy launcher

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Valentin Pothier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents the bending modes study conducted on a heavy launcher. The controller of the launcher takes as inputs the attitude and attitude rate measurements given by the Inertial Measurement Unit (IMU). LÄS MER

 4. 24. Att vara nyanländ i den svenska skolan : En narrativ analys om elevers konstruerande av identiteter på språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Larsen; Louise Linman; [2019]
  Nyckelord :newly arrived students; introductory programme; narrative; analysis; narrative analysis; identity; integration; language; swedish; community; Sweden; mother tongue; story; conception; imagination; nyanlända elever; språkintroduktion; narrativ; analys; identitet; integration; språk; svenska; gemenskap; Sverige; modersmål; berättelse; föreställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om integrationsproblematiken för nyanlända ungdomar på språkintroduktion i Sverige. Kvalitativa intervjuer med en narrativ utgångspunkt användes som metod för datainsamling, där fem stycken nyanlända elever på språkintroduktion intervjuades. LÄS MER

 5. 25. Benefits of passive solar shading devices in Swedish climate scenarios. Integrated daylight and energy study.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Agnieszka Czachura; [2019]
  Nyckelord :solar shadings; sustainability; buildings; daylight; energy use; glare; thermal visual comfort; free cooling; Sweden; performance prediction methods; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Modern well-insulated and highly glazed buildings experience increased overheating, even in cold climates. Buildings hold the biggest share of the world’s energy use, and current climate crisis can exacerbate future need for cooling. LÄS MER