Sökning: "The Last Mile"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden The Last Mile.

 1. 1. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sixten Walheim; [2022]
  Nyckelord :järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Sammanfattning : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. LÄS MER

 2. 2. Breaking the Time Preference : A study of home delivery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gustav Alvinsson; [2022]
  Nyckelord :Time preference; last-mile delivery; consumer preference; Tidspreferens; last-mile delivery; frakt; fraktpreferens; konsumentpreferenser;

  Sammanfattning : Bakgrund. E-handel ökar ständigt, och med det även frakt av ehandelsvaror. Frakten som skrivs om i den här studien syftar till den frakt som sker mellan en återförsäljare och en slutkonsument. Denna är i texten kallad last-mile delivery. LÄS MER

 3. 3. Electrification of Last-Mile Transport : A Study of Charging Infrastructure and Collaborative Business Model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Elin Johansson; Marcus Rostmark; [2022]
  Nyckelord :Electrification; electric vehicles; last-mile; charging infrastructure; risk analysis; collaborative business models; Elektrifiering; elfordon; sista milen; laddinfrastruktur; riskanalys; kollaborativ affärsmodell;

  Sammanfattning : Electrification of the transport sector is an important step in reducing the global greenhouse gas (GHG) emissions. Compared to traditional internal combustion engine vehicles (ICEVs), electric vehicles (EVs) produce no tail-pipe emissions and could be coupled with responsible energy production from renewable energy sources to reduce coupled emissions of their operation. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar investeringsvilja inom svensk logistik : En kvalitativ studie om investering, framtidsutsikter och e-handel

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Jensen; Axel Jersenius; [2022]
  Nyckelord :Logistics; Investment; E-commerce; Logistik; Investeringsvilja; Investering; E-handel;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utveckla förståelsen för hur det svenska logistiksegmentet ser ut idag, samt hur det kan komma att utveckla sig. Faktorer som påverkar investeringsvilja, hur investeringsvolymen kommer att utveckla sig och e-handelns påverkan på detta, undersöks. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 and its effect on consumer preference in the last-mile delivery : A study on Swedish consumers and the last-mile delivery industry in Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Kim Lindqvist; Mikael Lindgren; Nicolas Arias; [2022]
  Nyckelord :last-mile delivery; LMD; consumer preferences; covid-19;

  Sammanfattning : Background: E-commerce has experienced tremendous growth in the past few years. At the same time, the Covid-19 pandemic has swept across the world. LÄS MER