Sökning: "The Role of IT in Business"

Visar resultat 1 - 5 av 2341 uppsatser innehållade orden The Role of IT in Business.

 1. 1. Mellan raderna - En kvalitativ studie om varuhuschefers roll i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Abrahamsson; John Ericsson; Alexandra Tsakiris; [2024]
  Nyckelord :mellanchefer; organisationsförändring; filtrering; identitet; föräldraroll; middle managers; organizational change; filtering; identity; parenting role; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att bidra med en ökad nyansering av mellanchefers roll i organisationsförändringar genom att se till hur de själva uppfattar rollen i fråga och vad den innefattar. Studien behandlar således frågeställningen: ”Hur ser varuhuschefer på sin roll i en organisationsförändring?” För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ fallstudie gjorts på sju varuhuschefer som har positionen som mellanchefer. LÄS MER

 2. 2. Closing loops, opening minds. The role of social capital for knowledge sharing relationships in circular value networks.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jacopo Angeloni; Isak Axelson; [2024]
  Nyckelord :Social capital; Knowledge sharing; Circular economy; Value networks; Glass recycling;

  Sammanfattning : In the wake of the threats of climate change and natural resource depletion, an increasing number of companies are aligning their strategies and operations with the concept of the circular economy. The circular economy transition can be enabled by companies adopting novel circular business models, embracing collaboration and knowledge sharing between partners in broad circular value networks. LÄS MER

 3. 3. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 4. 4. Strategic Synergies in the Skies : The Role of Resource Sharing in Aviation Alliances

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Sonnesjö Nyqvist; Kevin Woodward; [2024]
  Nyckelord :Strategic alliances; resource sharing; resource-based view RBV ; aviation alliances; business networks.;

  Sammanfattning : This thesis investigates strategic alliances in the aviation industry, focusing on resource sharing, using Scandinavian Airlines (SAS) within Star Alliance and SkyTeam as case studies. It examines the operational and competitive benefits of these collaborations through qualitative research, including interviews with executives and experts. LÄS MER

 5. 5. Efficiency by design : A way to meet expert users' needs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nike Vejbrink Starbrink; [2024]
  Nyckelord :User Experience; Interaction Design; Usability; Expert Users; Efficiency;

  Sammanfattning : The administration software is a crucial component of any successful company. It is often overlooked, but it plays an essential role in ensuring the smooth operation of the business. It is the backbone of the company's operations, and it must be able to meet the evolving needs of its users. LÄS MER