Sökning: "The Social Services Act."

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden The Social Services Act..

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. The value of citizenship in a British Overseas Territory : Formal and substantive British citizenship in Montserrat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Patrik Henriksson; [2019]
  Nyckelord :British Overseas Territory; citizenship; formal citizenship; identity; international relations; Montserrat; partnership; substantive citizenship; United Kingdom;

  Sammanfattning : This thesis takes part in the discussion of the of citizenship and what it means to be a citizen within the social aspects. In 2002, The British Overseas Act conferred British citizenship to Montserratians and other British Overseas Territories Citizens. LÄS MER

 3. 3. Äldre med alkoholmissbruk – hur bemöts de inom svensk hemtjänst?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Pernilla Blomberg; Johanna Lund; [2019]
  Nyckelord :alcohol abuse; home help; home help staff; approach; strategy; conditions; alkoholmissbruk; hemtjänst; hemtjänstpersonal; synsätt; strategi; förutsättningar;

  Sammanfattning : Enligt forskning ökar alkoholkonsumtionen bland personer som är 65 år och äldre. Detta antas innebära att hemtjänstpersonal kommer att stöta på alkoholberoende allt oftare i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Är det SoL-klart?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Diaz; Nina Petersson; [2019]
  Nyckelord :school counselor; duty to report; discretion; under reporting; child maltreatment;

  Sammanfattning : is it crystal clear? A qualitative study of the obligation to report for school counselors. rebecca diaz nina petersson Diaz, R & Petersson, N. Is it crystal clear? A qualitative study of the obligation to report for school counselors. Degree project in Social work, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. “Om man inte följer upp det… då vet du ju inte... och vad är då poängen?” : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av uppföljningsarbete inom öppenvården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ella Hedin; Frida Hovemyr; [2019]
  Nyckelord :follow-up; outpatient care; framework for assessment; uncertainty; Social Sciences;

  Sammanfattning : The investigation of children's and young people’s need for protection and safety is carried out by social services and is regulated by Socialtjänstlagen chapter 1, § 2. In a case where a child is granted outpatient care, the necessity of follow-ups to ensure that progress is being made is specified in the law. LÄS MER