Sökning: "The Stranger"

Visar resultat 21 - 25 av 66 uppsatser innehållade orden The Stranger.

 1. 21. The implementation of peer-to-peer in flash crowds: A case study of bandwidth and cost reduction for over-the-air updates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Artur Matulaniec; [2017]
  Nyckelord :peer-to-peer; over-the-air; OTA; p2p; hole punching; NAT; IPv4; IPv6; economic gain; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis will examine the plausibility of exchanging protocol from a normal server-client to a peer-to-peer solution for over-the-air updates, using a single case study for Sony Mobile Communications AB in Lund, Sweden. It will examine the effort, the risks, and what the actual gain may be comparing to a client-server approach for over-the-air software updates. LÄS MER

 2. 22. The upside down : En studie om Stranger things gestaltning av genus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tina Rosenfink; Minea Fäger; [2016]
  Nyckelord :Stranger things; Netflix; gestaltningsteori; hegemoni; genus; stereotyper;

  Sammanfattning : Vår grundläggande avsikt med studien är att få en större förståelse kring gestaltningen av genus på populärkultur. Det kommer vi att uppnå̊ med att analysera stereotypa representationer av kvinnor och män i tv-serien Stranger things. LÄS MER

 3. 23. Sverige är fullt : En kvantitativ undersökning om hur svensk press gestaltar flyktingsituationen under 2015-2016 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Catrin Davidsson; Ida Heinerud; [2016]
  Nyckelord :Flyktingar; Syrien; gestaltningsteorin; medielogik; hotsamhälle; Orientalism; främling;

  Sammanfattning : The paper aims to examine the relationship between the media's portrayal of the refugee situation in Sweden to investigate whether this could be a contributing factor to a widespread threat society, characterized by fear. Primary theories used is Simmel’s Stranger, Said’s Orientalism, Nohrstedt’s Threat society, framing theory and the media logic in news. LÄS MER

 4. 24. Airdine : En kollaborativ autoetnografisk studie om att vara värdar för främlingar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Erik Normark; Robert Veitch Bystedt; [2016]
  Nyckelord :Action research; Airdine; Collaborative autoethnography; Hospitality; Sociology; Commensality; The stranger.; Aktionsforskning; Airdine; Kollaborativ autoetnografi; Värdskap; Sociologi; Kommensalitet; Främlingen.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar redovisa en kollaborativ autoetnografisk studie utifrån begreppen värdskap, sociologi, kommensalitet och främlingen. Studiens övergripande syfte är att skapa en förståelse kring hur måltidsevent anordnade i Umeå via mobil-applikationen Airdine upplevs ur värdens perspektiv. LÄS MER

 5. 25. Vadå nationell självbild? : En diskursanalys av hur svenskspråkig tryckpress förhåller sig till The Local Sweden:s nyhetsförmedling av Sverige och "det svenska"

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mimmi Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Laclau Mouffe; discourse theory; discourse analysis; news reporting; news providers; print media; English-language print media; The Local Sweden; Swedish-language print media; the image of Sweden; intertextuality; stereotypes; social representation; nationalism; imaged communities; the stranger; Laclau Mouffe; diskursteori; diskursanalys; nyhetsförmedling; nyhetsförmedlare; tryckpress; engelskspråkig tryckpress; The Local Sweden; svenskspråkig tryckpress; Sverigebilden; intertextualitet; stereotyper; sociala representationer; nationalism; föreställd gemenskap; främlingen;

  Sammanfattning : The Bachelor dissertation What do you mean national self-image? is a discourse analysis of the relationship between Swedish news providers. The study aims to investigate how Swedish-language print media interact with the main provider of Swedish news in English, The Local Sweden, and what it reports as the “essence” of the nation and its people. LÄS MER