Sökning: "The Systemic Risk Buffer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden The Systemic Risk Buffer.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. Antibodies against type II collagen in rheumatoid arthritis. Extended investigations in a large case-control study.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Eleftheria Pertsinidou; [2018]
  Nyckelord :autoantibodies; rheumatoid arthritis; collagen type II;

  Sammanfattning : Abstract   Introduction Failure in the mechanism of self-tolerance in T or B cells can lead to autoimmunity. One of the autoimmune diseases is rheumatoid arthritis (RA), which is a chronic inflammatory disease of unknown cause and is characterized by systemic inflammation, autoantibodies and joint destruction. LÄS MER

 3. 3. Basel III Forthcoming - How Swedish banks perceive the impact of the Basel III Accord and its effect on systemic risk

  Master-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Marlene Jordbru; Lina Sjöqvist; [2012]
  Nyckelord :Systemic risk; The Basel III Accord; Swedish bank sector; Perception;

  Sammanfattning : The banking sector plays an important part of the modern society and a collapse of the financial system would have severe consequences for the society. In order to protect the system from a systemic collapse, regulations have been put in place to ensure a more stable financial system. LÄS MER

 4. 4. How to ensure that the nightmare won’t happen again : Bankernas nyckeltal, kapitalstruktur och riskreglering i ett konjunkturperspektiv

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Gustav Johansson; Fredrik Söderlund; [2009]
  Nyckelord :Bank regulation; Basel; Capital adequacy; Key ratio; Simulation; Risk; Business Cycle; Baltic Sea Region; Bankreglering; Basel; Kapitaltäckning; Nyckeltal; Simulering; Risk; Konjunkturcykel; Östersjöregionen;

  Sammanfattning : Syftet är att evaluera Baselramverkets riskreglering i en konjunkturcykel med hänsyn till Östersjöregionens storbankers systemviktiga funktion.Studien antar främst en kvantitativ ansats i de två första delarna, nyckeltalsanalysen och buffertsimuleringen men även en kvalitativ ansats antas i den tredje delen, intervjuer. LÄS MER