Sökning: "The Water Lily - A Temporary Place In The Fyris River"

Hittade 1 uppsats innehållade orden The Water Lily - A Temporary Place In The Fyris River.

  1. 1. Näckrosen : ett projekt om temporär landskapsarkitektur

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Charlotta Löfstedt; [2013]
    Nyckelord :Fyrisån; installation; näckros; Näckrosen – En tillfällig plats i Fyrisån; temporär tillfällig landskapsarkitektur; temporary landscape architecture; The Water Lily - A Temporary Place In The Fyris River;

    Sammanfattning : Temporär landskapsarkitektur är projekt som har en tydlig start- och slutpunkt där tidsaspekten verkar som en designfaktor. De kan vara från timmar till år och fyller ett specifikt syfte under en begränsad tid. Denna typ av arkitektur kan medföra många fördelar som den permanenta arkitekturen har svårt med. LÄS MER