Sökning: "The Wicker Man"

Hittade 1 uppsats innehållade orden The Wicker Man.

  1. 1. Dödlig Skörd : En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 2006

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Mikael Laaksonen; [2016]
    Nyckelord :The Wicker Man; Jens Eder; Robert McKee; Clock of character; Karaktärsklockan; Komparativ metod; Filmvetenskap;

    Sammanfattning : Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. LÄS MER