Sökning: "The Woman Caught in Adultery"

Hittade 1 uppsats innehållade orden The Woman Caught in Adultery.

  1. 1. ”Inte heller jag dömer dig” : En studie om karaktäriseringen av äktenskapsbryterskan och andra kvinnor i Johannesevangeliet

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

    Författare :Carl Eric Ericsson; [2020]
    Nyckelord :Bible; New testament; The Gospel of John; Gospel of John; Pericope Adulterae; The Woman Caught in Adultery; NRSV; Women in the gospel; Bibeln; Nya testamentet; Johannesevangeliet; Äktenskapsbryterskan; Kvinnan vid Sykars brunn; Maria från Magdala; Bibel 2000; Karaktärisering; Kvinnan i Johannesevangeliet;

    Sammanfattning : I uppsatsen undersöks olika teorier kring ursprunget av perikopen om äktenskapsbryterskan som återfinns i Johannesevangeliet 7:53-8:11. I relation till detta undersöks också hur kvinnan porträtteras i Johannesevangeliet. LÄS MER