Sökning: "The auditor s independence"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden The auditor s independence.

 1. 1. Nya regler för revisorer och revision : En dokumentstudie om remissinstansernas åsikter till SOU:2015:49 förslag till lagändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Wilma Eliasson; Linn Hellgren; [2021]
  Nyckelord :Reglering; Revision; Profession; Revisionskvalité; EU:s revisionspaket; SOU 2015:49;

  Sammanfattning : Background: The development of society has contributed to increased uncertainty and risks in the financial market, which contributes to the need for the auditing profession. The profession of accountant has gone from being self-regulated to state-regulated. LÄS MER

 2. 2. Revisorsrotation och revisorns oberoende : En kvalitativ studie om rotationsreglernas påverkan på revisorns oberoende i medelstora revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Betiel Tewolde Ghebremedhin; Dragana Kalinović; [2021]
  Nyckelord :Auditor independence; Auditor rotation; Rotation rules; Commission Recommendation; Information Asymmetry; independence in mind; independence in appearance; Revisorns oberoende; Revisorsrotation; Rotationsregler; EU-rekommendationen; informationsasymmetri; faktisk oberoende; synbart oberoende;

  Sammanfattning : Revisorernas oberoende har under de senaste två decennierna varit ett mycket kontroversiellt ämne till följd av de skandaler som inträffade i USA i början av millenniet. Den välkända Enronskandalen väckte mycket uppmärksamhet vilket resulterade i att många intressenter har blivit skeptiska mot revisorns oberoende och tappade förtroendet för revisorerna. LÄS MER

 3. 3. Revisorers yrkesetiska resonemang i mindre- och större revisionsbyråer : En jämförelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ida Johansson; Victoria Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Auditor; professional ethics; independence of the auditor; size of audit firms; rules of professional ethics; training in professional ethics; organizational culture; Revisor; yrkesetik; revisorns oberoende; revisionsbyråernas storlek; yrkesetiska regler; utbildning inom yrkesetisk; organisationskultur;

  Sammanfattning : Revisorer ställs ofta inför olika yrkesetiska dilemman då olika lösningar måste vägas mot varandra. Revisorns yrkesetiska regler anses då vara ett viktigt hjälpmedel. Det anses dock att ett yrkesetiskt problem inte kan lösas genom endast reglering då det är svårt att med hjälp av regler förhindra oetiskt handlande i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Byrårotationsreglernas betydelse för revisionskvaliteten : Ur revisorns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linnea Engström; Hanna Hedberg; [2021]
  Nyckelord :auditor independence; audit quality; firm rotation; legitimacy; revisorns oberoende; revisionskvalitet; byrårotation; legitimitet;

  Sammanfattning : The main task of an auditor is to review financial information and to ensure that the informationis reliable and trustworthy. In order for the users of financial information to trust theinformation they take part of it is a prerequisite that the auditor acts independently. LÄS MER

 5. 5. ”Revisorer har ju inga spåkulor” - En studie om svenska revisorers perspektiv på bedömningen av fortsatt drift

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Frida Filén; Sanna Sjödin; [2021]
  Nyckelord :going concern; audit profession; structure; judgement; comfort; discomfort; accuracy; audit time; fortsatt drift; revisionsprofession; struktur; bedömning; komfort; diskomfort; träffsäkerhet; granskningstid;

  Sammanfattning : Revisorer har i uppdrag att granska huruvida företagsledningens antagande om fortsatt drift stämmer eller inte. Bedömningen leder till en anmärkning i revisionsberättelsen vid tvivel om fortsatt drift, alternativt en utebliven anmärkning om tvivel inte uppstår vid granskningen. LÄS MER