Sökning: "The great man theory"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden The great man theory.

 1. 1. Jag tror att när man känner sig ensam, det är värre : en kvalitativ intervjustudie om skyddsfaktorer mot ensamhet bland äldre personer

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ellinor Berg; Idige Rantanen; [2022]
  Nyckelord :Social work; Elderly; Old-old; Loneliness; Protective factors; Social relationships; Activities; Acceptance; Socialt arbete; Äldre; Äldre-äldre; Ensamhet; Skyddsfaktorer; Sociala relationer; Aktiviteter; Acceptans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet ur äldres perspektiv. För att besvara vårt syfte har vi genom elva kvalitativa intervjuer med äldre personer i en kommun norr om Stockholm försökt fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelse av skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet. LÄS MER

 2. 2. Ensamheternas århundrade? : En studie av hur människor skildrar sin ensamhet i samtal med Radiopsykologen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Linn Frost; [2022]
  Nyckelord :suppression of emotions; UCLA Loneliness Scale; ensamhet; Radiopsykologen; tematisk analys; kontraster; diskrepans; barndom; anknytningsteori; evolutionsteori; avskärmning; emotionell avskärmning; emotionell isolering; hypervigilans; KBT; IPT;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att studera hur individer som upplever ensamhet på olika sätt sätter ord på ensamheten. Arbetet genomfördes genom att jag lyssnade på radioprogrammet ”Radiopsykologen” i P1 varifrån avsnitt som handlade om ensamhet valdes ut för analys. LÄS MER

 3. 3. Variable acoustics in multi-functional stadiums

  Master-uppsats, KTH/Teknisk akustik

  Författare :Felix Vernersson; [2022]
  Nyckelord :Variable acoustics; Reflections; Gain; Reverberation; Clarity; Frequency masking; Perception of reflected sounds; Variabel akustik; Reflektioner; Rumsförstärkning; Efterklang; Klarhet; Frekvensmaskering; Uppfattning av reflekterade ljud;

  Sammanfattning : This paper handles the background theory, methods and results of the master thesis project titled "Variable acoustics in multi-functional stadiums". \\ The purpose of the project was to investigate whether variable room acoustics could be applicable to large multi-functional stadiums to improve their ability to adapt the soundscape in the stadium for different types of events. LÄS MER

 4. 4. ”Ibland vill hjärtat mer än vad vi har utrymme för” : En studie om socialsekreterares förhållningssätt mellan förvaltningsetik, professionsetik och egenetik

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Grape; Josefine Östman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public ethos consists of economic and democratic values that need to take up as much space in the public sphere. The collective reforms of New Public Management (NPM) have led to a greater focus on the economic values in public administration. LÄS MER

 5. 5. Professionellas perspektiv på brukares delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sanela Malagic; Josephine Wigårde Musyimi; [2022]
  Nyckelord :User participation; self-determination; influence; professional; aids; prescribing process; Brukardelaktighet; självbestämmande; inflytande; professionell; hjälpmedel; förskrivningsprocess.;

  Sammanfattning : I Sverige styrs välfärdsstaten av politiken. Det är det politiska styret som sätter ramar och regler för de offentliga verksamheterna. De professionellas arbetsuppgifter påverkas av verksamhetens ramar och regler som i sin tur påverkar brukare. LÄS MER