Sökning: "The online disinhibition effect och Social konstruktionism."

Hittade 1 uppsats innehållade orden The online disinhibition effect och Social konstruktionism..

  1. 1. Nätmobbning:   En studie om ansvar, utveckling och könsskillnader

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

    Författare :John Tallvid; Emil Lampret; [2018]
    Nyckelord :Nätmobbning; Högstadiekuratorer; Kvalitativ; Högstadieelever; Könsskillnader; The online disinhibition effect och Social konstruktionism.;

    Sammanfattning : Studien handlar om högstadiekurators subjektiva uppfattning när det kommer till ansvarsfördelning, utvecklingen av nätmobbning samt eventuella könsskillnader kopplat till nätmobbning. Studien har en ansats i tematisk analys och den utgjordes av temana utveckling, ansvar och könskillnader. LÄS MER