Sökning: "Thea Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thea Carlsson.

  1. 1. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

    Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
    Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

    Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER