Sökning: "Thea Evanson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thea Evanson.

  1. 1. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Thea Evanson; [2021]
    Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER