Sökning: "Thea Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thea Gustafsson.

  1. 1. Uppfinn inte hjulet igen! : En fallstudie om kunskapsöverföring mellan återkommande evenemangsprojekt

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Thea Wahlström; Hanna Gustafsson; [2017]
    Nyckelord :Event; project based organization; knowledge; organizational management; Evenemang; projektbaserad organisation; kunskap; organisatoriskt lärande;

    Sammanfattning : Ofta genomförs projekt i tillfälliga organisationer och är ett tidsbegränsat åtagande. Lärande i organisationer som till största del består av projekt, s.k. projektbaserade organisationer, har andra typer av utmaningar när det gäller kunskapsöverföring än vanliga linjeorganisationer där kunskap kan skapas och stanna i avdelningar. LÄS MER