Sökning: "Theodor Ricklefs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theodor Ricklefs.

  1. 1. Perceptuell bedömning av barns avvikande klusilproduktion : Hur tolkas klusilord med avvikande voice onset time av vuxna naiva lyssnare?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

    Författare :Theodor Ricklefs; Lovisa Tunedal; [2013]
    Nyckelord :voice onset time; klusiler; perceptuell bedömning; fonologisk språkstörning; könsskillnader; åldersskillnader;

    Sammanfattning : Voice onset time, VOT, är en akustisk tidsparameter som anses återspegla talmotorisk kontroll. VOT är den mest pålitliga akustiska parametern för att särskilja tonande och tonlösa klusiler. I tidigare studier har VOT-värden för svenska barn uppmätts. LÄS MER