Sökning: "Therése Centervad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therése Centervad.

  1. 1. Vad gör en speciallärare egentligen? : En kvalitativ intervjustudie om speciallärares uppdrag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

    Författare :Therése Centervad; Marie Gustavsson; [2020]
    Nyckelord :specialundervisning; speciallärare; samarbete; perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur speciallärares uppdrag ser ut i det dagliga arbetet och hur arbetet organiseras ute på skolorna. Det är en kvalitativ studie och metoden som använts är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER