Sökning: "Therése Ellington"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therése Ellington.

  1. 1. Ämnesintegrering – En fenomenografisk studie om F-3 lärares uppfattningar.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Therése Ellington; [2020-07-01]
    Nyckelord :temaarbete; lärare i åk F-3; intervjuer;

    Sammanfattning : Ämnesintegrering är ett problematiskt begrepp med många synonymer och tolkningar. Läroplaner har betonat det på skilda sätt och forskning har olika utgångspunkter och definitioner. Syftet med den här studien är att undersöka vilka uppfattningar F-3 lärare har om ämnesintegrering. Två frågeställningar har mynnat ut från detta syfte. LÄS MER