Sökning: "Therapist´s experience"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Therapist´s experience.

 1. 1. ”De behöver upptäcka något, något som får dem att tro att det går att göra något” - en inblick i vad KBT-psykoterapeuter upplever är verksamt i sitt terapeutiska arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ekelund; Josefin Malminen Frövenholt; [2021]
  Nyckelord :KBT-psykoterapeuters upplevelser; verksamma faktorer i KBT; klinisk praktik; kvalitativ metod; tematisk analys; CBT psychotherapists ́ experiences; active factors in CBT; clinical practice; qualitative method; thematic analysis; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i KBT-psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt i psykoterapeutisk behandling. Ett perspektiv som är av intresse utifrån att psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt inte tidigare har beaktats i forskning, att det i terapeutens vardag kan finnas en krock mellan teori och praktik samt att även om forskning påvisat att psykoterapi är effektivt så finns det lite kunskap kring vad det är som utgör effekten. LÄS MER

 2. 2. INGEN LÄMNAS OBERÖRD AV KLIENTENS SMÄRTA : En kvalitativ studie om familjebehandlares upplevelser av sekundär traumatisering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Elfström; Madeleine Ekstrand; [2021]
  Nyckelord :Secondary trauma; compassion fatigue; burnout; trauma; symptoms; recovery; Sekundär traumatisering; empatitrötthet; utbrändhet; trauma; symtom; återhämtning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine if family therapists who work with traumatized clients in family treatment and investigation are affected by secondary trauma and whether there are opportunities to recover from work. To answer the study’s aim and questions, a qualitative method has been used where ten semi-structured interviews have been conducted. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att nå fram genom en skärm : En kvalitativ studie från en behandlares perspektiv om upplevelsen av allians genom digitalt verktyg.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Gustafson; [2021]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; physical proximity; video conferens; digitization; communication; pandemic Covid-19; Terapeutisk allians; närhet; videomöten; digitalisering; kommunikation; pandemi covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka behandlares upplevelse av terapeutisk allians vid sessionvia digitalt format. En kvalitativ metod har tillämpats och datainsamlingen har gjorts via semistrukturerade intervjuer. I studien deltog sju respondenter varav fem var kvinnor och två var män. LÄS MER

 4. 4. "Det var någon som verkligen såg, och lyssnade" - En fenomenologisk studie av upplevelsen att bli hjälpt i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :John Carlsson; Maj Karlsson; [2021]
  Nyckelord :psykoterapi; hjälpsamma händelser; förändring; fenomenologi; tematisk analys; psychotherapy; helpful events; change; phenomenology; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur klienter upplevt sig ha blivit hjälpta av psykoterapi samt hur de upplevt förändring därigenom. Studiens ansats var fenomenologisk, vilket innebär att utgångspunkten var att studera själva erfarenheten av att bli hjälpt i psykoterapi. LÄS MER

 5. 5. Resan ingen klarar ensam - Psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi vid psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Ramner; [2020]
  Nyckelord :psykos; schizofreni; psykodynamisk psykoterapi; terapeuters upplevelser; tolkande fenomenologisk analys IPA ; psychosis; schizophrenia; psychodynamic psychotherapy; therapist experience; interpretative phenomenological analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi med patienter med psykossjukdom. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER