Sökning: "Theraputic Assessment for Children"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theraputic Assessment for Children.

  1. 1. Utredningsförfarandet inom barn- och ungdomspsykiatrin: hur skapar vi mervärde för familjerna? : ”Therapeutic Assessment with Children and Families” (TA-C) jämfört med Traditionella Ut- redningar (TU) – en randomiserad kontrollerad pilot-studie.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

    Författare :Richard Rosshagen; [2015]
    Nyckelord :Theraputic Assessment for Children; barnpsykiatrisk utredning; allians; livstillfredställelse;

    Sammanfattning : Tidigare amerikanska studier av utredningsmetoden ”Therapeutic Assessment with Children and Families” (TA-C) visar att föräldrar så väl som barn upplever förbättringar av barnets psykiatriska symptom, samt av familjens globala funktionsförmåga och emotionella relaterande under utredningsprocessen. TA-C leder också till en ökad tillfredsställelse med den behandling som sedan erbjudits. LÄS MER