Sökning: "Theresé Högström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theresé Högström.

  1. 1. Transformational Outsourcing-mer än bara outsourcing?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Therese Mannheimer; Ulrika Andersson; Linnea Högström; [2005]
    Nyckelord :Tranformational outsourcing; outsourcing; förändring; konsultföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : I samband med en accelererande förändringstakt på marknaden, ändrade krav från kunder och aktieägare samt en mer omfattande global konkurrens har företag identifierat behov av att i allt större utsträckning effektivisera verksamheten och bli mer flexibla, för att på längre sikt öka sitt värde. Därför tillhandahåller konsultbranschen sedan ett par år tillbaka tjänsten Transformational Outsourcing. LÄS MER