Sökning: "Theres Rydell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theres Rydell.

  1. 1. Historia, ingen lätt historia. En studie i andraspråkselevers och lärares ordförståelse av gymnasieskolans läromedelstexter i historia.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Theres Rydell; [2009-06-23]
    Nyckelord :historia; ord och begreppsinlärning; lärobokstexter;

    Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att studera vilka ord elever med svenska som andraspråk finner svåra i gymnasieskolans lärobokstexter i historia och vad de gör när de inte förstår ett ord. Detta resultat har sedan jämförts med vad lärarna anser om lärobokstexterna och vilka ord de tror är svåra och slutligen har jag studerat vad som står i skolans styrdokument. LÄS MER