Sökning: "Therese Östlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Östlund.

 1. 1. Patienters påfrestande minnen från vårdtiden på IVA - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kaisa Östlund; Therése Hallberg; [2015]
  Nyckelord :Intensivvård; påfrestning; minnen; komfort.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Patienter som vårdas på IVA kan på grund av sin svåra situation uppleva olika former av obehag. Då många är intuberade har de ofta problem att förmedla sig till personalen vilket kan göra upplevelsen av vårdtiden påfrestande som de sedan bär med sig i form av minnen. LÄS MER

 2. 2. IgG-koncentrationen i plasma hos spädkalvar i förhållande till kvaliteten hos den första råmjölken och kalvarnas hälsa och tillväxt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Therese Östlund; [2013]
  Nyckelord :Kalvar; Råmjölk; Immunglobuliner; Densitet; Kolostrometer; Kalvhälsa; Tillväxt;

  Sammanfattning : Det sker ingen överföring av immunglobuliner från modern till fostret via placentan hos nötkreatur, istället tillförs immunglobulinerna till kalven genom höga koncentrationer i de första dagarnas råmjölk. För att uppnå en god immunisering är det viktigt att kalven så snart som möjligt efter födseln utfodras med råmjölk av hög kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Hur oberoende är de enskilda juverdelarna hos en mjölkko?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Therese Östlund; [2011]
  Nyckelord :mjölk; juverfjärdedel; oberoende;

  Sammanfattning : Mastit är en sjukdom som leder till stora problem i svenska mjölkkobesättningar. De flesta mastiter är subkliniska inflammationer som ofta inte upptäcks på grund av avsaknaden av synliga sjukdomssymtom, men där SCC är förhöjt och mjölkkvaliteten försämrad precis som vid klinisk mastit. LÄS MER