Sökning: "Therese Almström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Almström.

  1. 1. Bild och skapande i förskolan : Pedagogers tankar om bild och skapande inom inriktningarna Montessori, Reggio Emilia och Waldorf

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Therese Almström; Rosmarie Hallman; [2015]
    Nyckelord :Utveckling; pedagogik; estetisk verksamhet;

    Sammanfattning : Från att det bara funnits en ”traditionell” pedagogisk barnsyn finns det idag flera olika pedagogiska profiler, exempelvis Waldorfpedagogik, Montessoripedagogik och Reggio Emiliapedagogik. Vi har i vår studie valt att undersöka dessa pedagogiska verksamheter gällande deras arbete med bild och skapande. LÄS MER