Sökning: "Therese Bandhede"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Bandhede.

  1. 1. Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Agnes Berglund; Therese Bandhede; [2021-01-13]
    Nyckelord :drogprevention; ungdomar; identitet; samverkan; gymnasieskolan;

    Sammanfattning : Vi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. LÄS MER