Sökning: "Therese Berntsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therese Berntsson.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Det matematiska samtalets betydelse för att stärka elevers matematiska förmåga : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Berntsson; Therese Brag; [2020]
  Nyckelord :kommunikativ matematikundervisning; taluppfattning; matematiskt samtal; representationer; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Ett teoretiskt perspektiv som haft stor betydelse för svensk skola och dess pedagogiska inriktning är Vygotskys sociokulturella teori, vilken betonar betydelsen av social interaktion i undervisningen (Säljö 2017). Trots detta har traditionellt sett matematikundervisningen i svenska klassrum utgått från läroböcker och enskilt arbete (Drath 2011). LÄS MER

 3. 3. Kommunikativ matematikundervisning ur ett inkluderande perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Brag; Maria Berntsson; [2020]
  Nyckelord :kommunikativ matematikundervisning; låg- och högpresterande elever; inkludering; nivågruppering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om kommunikativ matematikundervisning ur ett inkluderande perspektiv. Begreppet inkludering handlar i denna undersökning om huruvida olika elevgrupper, i bemärkelsen lågpresterande och högpresterande elever, ges möjlighet att delta på liknade villkor samt vilka elever som gynnas av en kommunikativ matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Strategi för e-handel. En studie av fem svenska företag inom den modeinriktade detaljhandeln som infört e-handel som komplement till sin traditionella handel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Berntsson; Hanna Norling; [2013-03-08]
  Nyckelord :E-handel; Modeinriktad Detaljhandel; Strategi; Multikanalstrategi; Ekonomistyrning; Konkurrens; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under de närmsta åren förväntas e-handeln växa kraftigt och ta ytterligare andelar från den traditionella handeln. Fysiska butiker blir tvingade att etablera sin verksamhet på nätet för att kunna möta den ökade konkurrensen och det nya sättet att konsumera. LÄS MER

 5. 5. Hur framställs föräldraskapet? -En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lindah Berntsson; Therese Murhagen; [2013]
  Nyckelord :Diskursanalys; föräldraskap; framställning; föräldraroll; pappa; mamma;

  Sammanfattning : Abstract   Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap     Titel: Hur framställs föräldraskapet? En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama   Författare: Lindah Berntsson och Therese Murhagen   Termin och år: VT 2013   Handledare: Mathias Sylwan   Examinator: Anna Edin   Nyckelord: Diskursanalys, föräldraskap, framställning, föräldraroll, pappa, mamma.   Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur föräldraskapet framställdes genom magasinen PAPPA Magazine och mama. LÄS MER