Sökning: "Therese Damberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Therese Damberg.

 1. 1. Det eleverna läser, läser jag... : En kvalitativ studie om hur fem lärare i årskurs 4–6 arbetar med skönlitteratur i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Therese Damberg; [2019]
  Nyckelord :Fiction; reading ability; reading; teaching; the National Curriculum; Skönlitteratur; läsförmåga; läsning; undervisning; styrdokument;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas ämnet skönlitteratur i svenskundervisning. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 resonerar kring och använder sig av skönlitteratur i svenskundervisning för att främja elevers läsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Läsa bör man... : En litteraturstudie om skönlitteratur i svenskundervisning, sedd ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sophia Frödén; Therese Damberg; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; elev; identitetsskapande; läsning; lärande; undervisning och skola;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas ämnet skönlitteratur i svenskundervisning. Studien syftar till att, med utgångspunkt i didaktisk forskning, belysa undervisning med skönlitteratur inom ämnet svenska i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Högläsningens funktion : En studie om hur förskollärare arbetar med högläsning i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Therése Damberg; [2017]
  Nyckelord :Reading aloud; pre-school; Högläsning; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie skrevs i syftet att öka kunskapen om högläsningens funktion i förskoleverksamheten. Detta har undersökts genom en kvalitativ jämförande studie med semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare och sociokulturell teori användes för att analysera empiri. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju så känsligt" : Myndighetspersoners resonemang kring att personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Therese Andersson; Malene Helander; [2008]
  Nyckelord :Myndighetsperson; funktionsnedsättning; empowerment; paternalism;

  Sammanfattning : Title: ”It´s so sensitive” - Persons in authority's arguments around those persons with disabilities chooses to become parents.Authors: Therese Andersson and Malene HelanderSupervisor: Magdalena DambergThe purpose with this paper is to describe and analyze how professionals act when people with disabilities chose to become parents. LÄS MER

 5. 5. Personlighetens betydelse för terapiinriktningsval och yrkesintressen hos psykologstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therese Damberg; Johanna Lindqvist; [2005]
  Nyckelord :personlighetstest; kognitiv beteendeterapi; psykodynamisk terapi; yrkesintresse; 16PF;

  Sammanfattning : Många undersökningar styrker att yrkesval och yrkesintresse är ett uttryck för personligheten samt att personer med en viss yrkestillhörighet har många personlighetsdrag gemensamt med denna grupp och att olika yrkesgrupper skiljer sig från varandra beträffande personlighetsdrag. Då psykologyrket blivit alltmer breddat och differentierat väcktes intresset att undersöka om det också inom gruppen psykologstudenter fanns skillnader i personlighetsdrag. LÄS MER