Sökning: "Therese Diaz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Diaz.

  1. 1. Att möjliggöra kontakter : En fallstudie om hur ideella föreningar kan bidra till integration

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

    Författare :Therese Rosendahl; [2011]
    Nyckelord :integration; integrationsarbete; ideella föreningar; ideellt arbete; kulturmöten;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en bild av och förståelseför hur ideella föreningar kan bidra till integration. Detta har skett genom enfallstudie av två olika organisationer och deras verksamhet. LÄS MER