Sökning: "Therese Disefalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Disefalk.

  1. 1. Livskvalitet hos patienter opererade för lungcancer- upplevelser av livskvalitet och samband mellan HRQoL och vårdupplevelse.

    Magister-uppsats,

    Författare :Therese Disefalk; Susanne Karlsson; [2012-04-25]
    Nyckelord :Confirming nursing; health related quality of life; lung cancer; patient´s satisfaction;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion I västra Sverige utfördes år 2010 cirka 200 lungoperationer på patienter med lungcancer. I Sverige är lungcancer den femte vanligaste cancerdiagnosen. LÄS MER