Sökning: "Therese Dovrin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Dovrin.

  1. 1. Bistånd och dess effekt på den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer : En empirisk analys av sambandet mellan bistånd och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

    Författare :Therese Dovrin; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER