Sökning: "Therese Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Therese Gustavsson.

 1. 1. Familjen & diabetesteamet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Gustavsson; Therese Doverstål; [2021]
  Nyckelord :interprofessional team; diabetes team; type 1-diabetes; experience; support; tvärprofessionellt team; diabetesteam; typ 1-diabetes; erfarenheter; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes en av de vanligaste, svåra kroniska sjukdomarna bland barn och ca 8000 barn i Sverige är drabbade. Vid insjuknande får barnen kontakt med tvärprofessionella diabetesteam, en kontakt de behåller till 18 årsdagen. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans upplevelser av organdonations processen - En systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Olof Gustavsson; Therese Isgren; [2020-06-25]
  Nyckelord :Organ donation; nursing; intensive care; nurses experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organbrist är ett konstant problem både ur ett globalt och nationellt perspektiv. Varje år dör flera tusen människor i väntan på ett nytt organ. En organdonationsprocess kräver teamarbete mellan olika professioner samt verksamheter, vilket är en utmaning. LÄS MER

 3. 3. Vad gör en speciallärare egentligen? : En kvalitativ intervjustudie om speciallärares uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Centervad; Marie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :specialundervisning; speciallärare; samarbete; perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur speciallärares uppdrag ser ut i det dagliga arbetet och hur arbetet organiseras ute på skolorna. Det är en kvalitativ studie och metoden som använts är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. AKK, för vems skull? : En kvalitativ studie som undersöker barn och förskollärares uppfattningar kring AKK i förskolan. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Eklund; Matilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsvariation; neurotypiska barn; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; grafisk alternativ och kompletterande kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation; barns perspektiv; barnperspektiv; vuxencentrerad kommunikation; barncentrerad kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om kommunikation utifrån det kommunikativa hjälpmedlet AKK i förskolan. Detta genom att inta ett barns perspektiv och ett barnperspektiv för att få både barnens och förskollärarnas uppfattningar utifrån forskningsfrågorna. LÄS MER

 5. 5. Jag står inte ut : En studie om sex som självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therese Gustavsson; Daniela Stojkovic; [2019]
  Nyckelord :Sex as self harm; self-injurious behaviour; sexuality and gender; Sex som självskada; självskadebeteende; sexualitet och genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera olika rapporter gällande sex som självskadebeteende samt varför unga skadar sig själva med sex. Sex som självskada är inte lika synligt som andra typer av självskador som att skära sig eller att bränna sig. LÄS MER