Sökning: "Therese Heikki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Heikki.

  1. 1. Vetenskap och (be)prövad erfarenhet. : En analys av teman i läromedel inom Att Skriva sig till Läsning.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

    Författare :Therese Heikki; [2018]
    Nyckelord :ASL; Att Skriva sig till Läsning; läromedelsanalys; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; svenska;

    Sammanfattning : Skolan ska idag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket läromedelsförlagen inte alltid tar hänsyn till. Denna studies syfte var således att bidra med kunskap om var läromedel har sin grund för att utröna om läromedel inom ASL följer skolans krav. LÄS MER