Sökning: "Therese Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Therese Johansson.

 1. 1. Akutsjuksköterskors utmaningar i vårdandet under covid-19 pandemin : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Johansson; Therese Menze; [2022]
  Nyckelord :akutsjuksköterskor; covid-19; akutmottagning; utmaningar; smittsam vårdmiljö;

  Sammanfattning : Huvuduppdraget för akutmottagningar är att ta hand om och stabilisera akut sjuka patienter. Överbeläggning och högt söktryck är inte ovanligt. Akutsjuksköterskor träffar under ett arbetspass åtskilliga patienter under korta, snabba möten och ska tillgodose en avancerad omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens påverkan på elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Johansson; Ellinor Nilsson; [2022]
  Nyckelord :högläsning; ordförråd; språkutvecklande undervisning; årskurs f-3;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ta reda på vilka arbetssätt som gynnar elevers språkutveckling och vilka språkliga kunskaper lärare anser att eleverna utvecklar. Studien syftar även till att ta reda på varför lärare väljer att arbeta med just högläsning. LÄS MER

 3. 3. Barn och byråkratins gränser : En studie om socialarbetares erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Johansson; Camilla Andersson; [2022]
  Nyckelord :honor violence; oppression; child rights; social work; hedersvåld; förtryck; barnrätt; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en inblick i och förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet med barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med sex semistrukturerade intervjuer av socialarbetare från olika delar av Sverige. LÄS MER

 4. 4. Levnadsvanor och hjärt- och kärlsjukdom: En litteraturöversikt över patienters upplevelse av livsstilsförändringar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Therese Wetterlind; Maria Johansson; [2022]
  Nyckelord :Empowerment; disease prevention; risk factors; health promotion; motivation; Empowerment; sjukdomsprevention; riskfaktorer; hälsofrämjande; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken globalt och orsakas ofta av ohälsosamma levnadsvanor. Sekundärprevention med fokus på livsstilsförändringar är viktigt för att tidigt upptäcka och förebygga insjuknande och återinsjuknande. LÄS MER

 5. 5. ”Vi vinner mycket på att vara självmedvetna över vårt förhållningssätt” : En kvalitativ studie av förskollärares perspektiv och beskrivningar av förhållningssättet till alla barns möjlighet till utveckling och lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Johansson; Matilda Batanovic; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; strategier; utmaningar; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt förhållningssätt till alla barn för att ge dem möjligheter till att utveckla sitt lärande, samt vilken betydelse förhållningssättet har för barnen. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats, där den valda metoden var att genomföra åtta semistrukturerade intervjuer. LÄS MER