Sökning: "Therese Kaindl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Kaindl.

  1. 1. Den pedagogiska planeringen spelar roll! : En enkät- och intervjustudie om elevers uppfattningar om och användande av den pedagogiska planeringen i ämnet engelska.

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

    Författare :Karin Isaksson; Therese Kaindl; [2015]
    Nyckelord :Pedagogisk planering; elevers uppfattningar; elevperspektiv; formativ bedömning;

    Sammanfattning : Elevperspektivet på den pedagogiska planeringen för elever i grundskolan är ett område som är relativt outforskat. Denna studie syftar till att få en djupare förståelse om elevers uppfattningar och användande av den pedagogiska planeringen i ämnet engelska. Studien genomförs ur ett sociokulturellt perspektiv, dvs. LÄS MER