Sökning: "Therese Karlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Therese Karlén.

  1. 1. Strategier för inkludering : - En intervjustudie om förskollärares strategier för barns inkludering i lek

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Therese Jansson Karlén; [2015]
    Nyckelord :Inclusion; pedagogy of play; play; play research; preschool; preschool teacher; rules of play strategies; theories of play; Förskolan; förskollärare; inkludering; lek; lekforskning; lekpedagogik; lekregler; lekteori; stra-tegier;

    Sammanfattning : Jag har utfört en studie där jag granskat vilka strategier och lekregler förskollärare använder sig av i verksamheten för att inkludera barn i lek. För att få svar på detta har jag använt mig av tidigare forskning och litteratur som jag anser vara relevant för min undersökning. LÄS MER